Khùng!Đội ngũ Saudi đã mở 250 triệu siêu béo cho Ronaldo trong hai năm.

Khùng!Đội ngũ Saudi đã mở 250 triệu siêu phân bón cho Cristiano Ronaldo cho khoảng 250 triệu phân bón Siêu phân.