Georgina từng lạc trong nhà Ronaldo

Georgina từng lạc trong nhà Ronaldo

“Lần đầu đến nhà Ronaldo, tôi đã bị lạc mỗi khi vào bếp uống nước. Có lúc tôi mất nửa tiếng để trở l