chelsea 2015

chelsea 2015

Chelsea đoạt Cup Lin đon Anh 2015【chelsea 2015】:Terry rồi Costa lập công, quyết định thắng lợi 2-0 x